REGULAMINY

 

I. Regulamin wypożyczalni

 • Z wypożyczalni mogą korzystać:
  • uczniowie
  • nauczyciele
  • inni pracownicy szkoły
  • rodzice uczniów oraz inne osoby w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły
 • Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 • W wypożyczalni jest wolny dostęp do księgozbioru.
 • Biblioteka udostępnia zbiory od pierwszych dni września ( po uaktualnieniu kart czytelniczych) do czerwca, w terminie określonym przez bibliotekarza.
 • Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 • Nie można książek wypożyczonych oddawać samowolnie innej osobie.
 • Jednocześnie można wypożyczać od 2 do 5 książek na okres 1 miesiąca, w tym 2 lektury obowiązkowe na okres 2 tygodni. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń oraz prolongować termin zwrotu.
 • Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 • Czytelnik powinien obchodzić się starannie z książkami i zabezpieczyć je przed zniszczeniem. Dostrzeżone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 • W przypadku zniszczenia, zagubienia książki lub innych zbiorów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą nową pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 • Wszystkie wypożyczone zbiory należy zwrócić przed końcem roku szkolnego.
 • Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Czytelnik, który nie przestrzega zasad regulaminu traci prawo do korzystania z biblioteki.

 

II.  Regulamin czytelni

1. Lokal

 • Prawo korzystania z czytelni mają uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły
 • Godziny otwarcia czytelni są takie same jak biblioteki.
 • W pomieszczeniu czytelni obowiązuje cisza, zarówno w czasie godzin lekcyjnych jak i przerw
 • Kategorycznie zakazuje się wnoszenia i spożywania napojów, kanapek, itp.
 • W czytelni mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające ze zbiorów, uczące się lub uczestniczące w lekcjach prowadzonych przez nauczyciela
 • Za zachowanie uczniów i porządek w czasie lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

2. Zbiory

 • Ze zbiorów czytelni można korzystać w czytelni lub poza biblioteką w takich przypadkach jak: kserowanie, wypożyczanie na godzinę lekcyjną lub na jeden dzień do domu ( za zgodą bibliotekarza lub poręczeniem nauczyciela przedmiotu). Dotyczy to również kaset magnetowidowych i płyt DVD.
 • Czasopisma dostępne są dla każdego i po przeczytaniu należy odnieść je na ustalone miejsce.
 • Bibliotekarz pomaga w doborze lektury na określony temat i w korzystaniu z warsztatu informacyjnego ( zwłaszcza kartotek)
 • Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić książki bibliotekarzowi
 • Czytelnik odpowiada osobiście za zbiory, z których korzysta
 • Dostrzeżone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi
 • Czytelnicy ( nauczyciele i uczniowie) mają obowiązek przestrzegania regulaminu w czasie korzystania z czytelni

 

III.  Regulamin pracowni MCI

1. Zasady ogólne:

MCI udostępnia uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu w celach edukacyjnych i dydaktycznych. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.

2. Zasady szczegółowe:

 • Użytkownik ma prawo do:
  • korzystania z komputerów oraz zasobów w granicach określonych przez administratora
 • Użytkownik ma obowiązek:
  • podporządkować się zaleceniom nauczycieli – bibliotekarzy
  • sprawdzać przyniesione dyskietki programem antywirusowym
  • szanować sprzęt i oprogramowanie
  • zgłaszać wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera
  • przestrzegać limitu czasowego korzystania z komputera,
 • Użytkownikowi nie wolno:
  • dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz w plikach systemowych
  • instalować jakiegokolwiek innego oprogramowania do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym
  • wprowadzać osób spoza szkoły
  • przeszkadzać głośnym zachowaniem
  • włączać żadnych urządzeń zewnętrznych (wtyczek) do komputera podczas jego pracy
  • wyjmować dyskietki podczas pracy stacji dysku (gdy świeci się lampka dysku)
  • odpowiadać „tak” na pytanie, którego nie rozumie
  • wychodzić z programów poprzez przeładowanie komputera, jedynie w razie zawieszenia systemu
  • używać programów, których nie zna

Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekun

Free business joomla templates