Dziś nauka jutro praca III - Projekt Unijny

 

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu

  1. „Dziś nauka jutro praca III” realizowanym przez Powiat Wąbrzeski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Na podstawie art.34 ust. 1, art. 35 ust.2 ustawy z dnia 18 marca 2019 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019. poz. 511 z późn. zm. )
  2. Beneficjentem projektu jest Powiat Wąbrzeski z siedzibą w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  3. Projekt realizowany jest w okresie od 2 września 2019 r. do 30 września 2021 r.

 

Projekt "Dziś nauka jutro praca III" ->>kliknij poniżej pobierz dokumenty<<-

 


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Dziś nauka jutro praca III"

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Lista uczestników

Poświadczenie dyrektora szkoły

Oświadczenie uczestnika projektu

Zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji uczniów

Ogłoszenie o rekrutacji

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

„Dziś nauka jutro praca III” nr RPKP.10.02.03-04-0003/18

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór 25 uczniów na staże zawodowe do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30 września 2021 r.

Projekt skierowany jest do uczniów

  • Technikum w Zespole Szkół we Wroniu
  • Technikum w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

  • w sekretariatach i na stronach internetowych:

× Zespołu Szkół we Wroniu: www.zswronie.pl

× Zespółu Szkół Zawodowych w w Wąbrzeźnie: http://www.zszwabrzezno.com

  • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: www.wabrzezno.pl
  • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

Termin składania dokumentów: od 25 maja 2020r. do 05 czerwca 2020r.

Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół i placówkach objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

ul. Wolności 44

pokój 208,209

tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152

e-mail: wr@wabrzezno.pl

 

Wyszukiwarka

Free business joomla templates