"Dziś nauka jutro praca II" informacje

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

 „Przez naukę do sukcesu II”nr RPKP.10.02.02-04-0020/17

Dokumenty do pobrania -->>

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Lista uczestników

ogłoszenie o naborze do projektu-2019

Oświadczenie uczestnika projektu

Poświadczenie dyrektora szkoły

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przez naukę do sukce...

Zarządzenie Starosty Wąbrzeskiego- przyjęcie regulaminu - przez naukę do...

--<< 

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia ogólnego 317 uczniów w szkołach na terenie Powiatu Wąbrzeskiego oraz podniesienie kompetencji nauczycieli i  pracowników pedagogicznych.

Formy wsparcia:

 1. 1.       Dodatkowe zajęcie pozalekcyjne i pozaszkolne:
 • Dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących:
  • Zajęcia rozwijające z matematyki;
  • Zajęcia z technologii ICT – dla zdolnych rozwijających umiejętności z zakresu matematyki i informatyki;
  • Zajęcia metodą eksperymentu z fizyki;
  • Zajęcia metodą eksperymentu z chemii;
  • Zajęcia rozwijające z biologii;
  • Zajęcia rozwijające z geografii;
  • Zajęcia z TIK (tworzenie i zamieszczanie tekstów, filmów, grafik, montowanie filmów, obróbka zdjęć, tworzenie gazetki szkolnej oraz prowadzenie strony internetowej szkoły);
  • Zajęcia z języka niemieckiego z wykorzystaniem TIK;
  • Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego;
 • Dla Zespołu Szkół we Wroniu:
  • Zajęcia z ICT;
  • Zajęcia rozwijające z matematyki;
  • Warsztaty artystyczne „Bliżej Kultury” rozwijające kompetencje z kreatywności i pracy zespołowej;
  • Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z wiedzy o społeczeństwie;
 • Dla Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie:
  • Zajęcia rozwijające z matematyki;
  • Zajęcia metodą eksperymentu z geografii;
  • Zajęcia rozwijające kompetencje z języka angielskiego;
 1. 2.       Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Specjalny Ośrodek Szkolno- wychowawczy w Dębowej Łące)
 2. 3.       Doradztwo edukacyjno-zawodowe (dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

 • w sekretariatach i na stronach internetowych:

×   Zespołu Szkół we Wroniu:www.zswronie.pl

×   Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: www.zszwabrzezno.com

×   Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: www.liceum-wabrzezno.pl

×        Specjalnego Ośrodka Szkolno- wychowawczego w Dębowej Łące: www.soszwdl.szkolnastrona.pl/

 • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: www.wabrzezno.pl
 • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

 

 

Termin składania dokumentów: od 2-20września 2019r.

Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół i placówkach objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

 

 

 

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

ul. Wolności 44

pokój 208,209

tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152

e-mail: wr@wabrzezno.pl

Wyszukiwarka

Free business joomla templates