Konkurs na nowy baner

Dyrektor Zespołu Szkół we Wroniu zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie na nowy baner strony internetowej szkoły. poniżej załączamy regulamin konkursu:

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu na baner strony internetowej Zespołu Szkół we Wroniu

A.    Organizator konkursu i jego cele.
1.    Konkurs organizowany jest przez Dyrektora Zespołu Szkół we Wroniu
2.    Celem konkursu jest wybranie banera tytułowego na stronę szkoły dla Zespołu Szkół we Wroniu oraz  wyszukanie  i wypromowanie młodych ludzi uzdolnionych plastycznie.

B.    Warunki uczestnictwa w konkursie.
1.    Konkurs ma charakter zamknięty – mogą w nim wziąć udział tylko uczniowie naszej szkoły.
2.    Uczestnicy konkursu  przygotowują swoje prace indywidualnie – nie przewiduje się możliwości grupowego przygotowania prac.
3.    Każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną prace.
4.    Prace konkursowe muszą być wykonane zgodnie z przyjętymi i opisanymi w niniejszym regulaminie zasadami.
5.    Zwycięzcy konkursu akceptują fakt, że nagrodzone i wyróżnione  projekty  stają się własnością Zespołu Szkół we Wroniu. Finaliści konkursu zrzekają się praw autorskich do projektów składając oświadczenie o nieodpłatnym zrzeczeniu się praw na rzecz Zespołu Szkół.
6.    Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt 5, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

C.    Wymagania, jakie powinien spełniać projekt.
1.    Prace należy przygotować w dowolnym programie graficznym i zapisać w rozszerzeniu  właściwym dla  tego programu. Kopię grafiki należy zapisać w  rozszerzeniu gif bądź jpeg.
2.    Baner szkoły może mieć charakter statyczny. Może też  być wykonany w dowolnej technice animacyjnej.
3.    Baner szkoły  powinien mieć ograniczoną wielkość by pasował do strony internetowej szkoły (wymiary 1000 pikseli szerokości i 137 pikseli wysokości).
4.    Organizator przewiduje udostępnienie logo szkolnego na potrzeby wykonania banera.

D.    Miejsce i termin składania prac konkursowych
1.    Prace  w nieprzekraczalnym terminie do 1 kwietnia 2011 należy składać  w wersji elektronicznej w sekretariacie szkoły. Praca powinna być zapisana na płycie CD lub DVD.
2.    Autor projektu oprócz nośnika elektronicznego dostarcza wydruk z przygotowanym projektem oraz wydrukowane i podpisane oświadczenie (załącznik nr 1 do regulaminu). Praca musi być podpisana (imię , nazwisko, klasa).
3.    Organizator konkursu nie zwraca prac.

E.    Kryteria oceny prac konkursowych.
1.    Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, składającą się z 3 członków powołaną przez Dyrektora szkoły.
2.    Dyrektor szkoły jest przewodniczącym Komisji.
3.    Z przebiegu konkursu Komisja sporządzi protokół, zawierający w szczególności listę zwycięzców.
4.    Komisja dokona oceny prac konkursowych zgodnie z następującymi kryteriami:  
•    nawiązanie do typów szkół funkcjonujących w Zespole Szkół we Wroniu,
•    nawiązanie do tradycji, historii szkoły,
•    estetyka, oryginalność, innowacyjny charakter projektu, wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętania,
•    funkcjonowanie w wersji czarno-białej i barwnej,
•    funkcjonalność na stronie internetowej.
5.    Decyzje Komisji  są nieodwołalne.
6.    Organizatorom przysługuje prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku niskiego poziomu projektów.
7.    Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Zespołu Szkół.

F.    Nagrody.
1.    Przewiduje się przyznanie nagrody głównej w wysokości 300 zł.
2.    Organizator  konkursu może przyznać wyróżnienia osobom, których prace uznano za  interesujące.

G.    Postanowienia końcowe.
1.    Prawo interpretacji regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi konkursu.
2.    W sprawach nieobjętych  niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. Z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej szkoły, stają się one obowiązujące.
4.    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o finaliście  konkursu w mediach i Internecie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wyszukiwarka

Free business joomla templates