Terminy przebiegu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych – liceum ogólnokształcącego i technikum Zespołu Szkół we Wroniu

 1. Składanie wniosków przez kandydatów: od 17 maja do 18 czerwca 2018 do godz. 15.00
 2. Przyjmowanie dokumentów – świadectw ukończenia gimnazjum, zaświadczenia
  o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia lekarskiego (zgodne
  z wybranym kierunkiem kształcenia), 2 zdjęcia 22 czerwca do 26 czerwca 2018 do godz. 12.00
 3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do poszczególnych typów szkół do 9 lipca 2018 do godz. 15.00
 4. Wydanie skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do nauki w Technikum  - do 13 lipca 2018 do godz. 15.00
 5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydata poprzez dostarczenie oryginału świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia OKE z wynikami egzaminu gimnazjalnego do 13 lipca 2018r. do godz. 10.00
 6. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół 13 lipca 2018 do godz. 14.00

 

Szczegółowe kryteria rekrutacji do szkół

 

 1. Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych w procesie rekrutacji wynosi 200.

 2. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, ocen
  z przedmiotów oraz innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum ustala się w następujący sposób:

   

  LP

  Przedmioty /   osiągnięcia przeliczane na punkty

  Maksymalna liczba pkt

  Składowe punktacji

  1. Wyniki egzaminu   gimnazjalnego

  100

   

  Część humanistyczna

   

  j. polski

   

  20

  historia i wiedza o społeczeństwie

   

  20

  Część matematyczno – przyrodnicza

   

  Matematyka

   

  20

  Przedmioty przyrodnicze (biologia, fizyka, chemia,   geografia)

   

  20

  Języki obce

   

  Język obcy

   

  20

  2.   Oceny z zajęć edukacyjnych

  72

   

   

  Język polski

  18

   

  - stopień celujący

   

  18

  - stopień bardzo dobry

   

  17

  - stopień dobry

   

  14

  - stopień dostateczny

   

  8

  - stopień dopuszczający

   

  2

  3.Trzy   zajęcia edukacyjne

  wskazane przez szkołę (za każde wskazane zajęcia edukacyjne   max 16 punktów)

  54

   

  1.

  - stopień celujący

   

  18

  - stopień bardzo dobry

   

  17

  - stopień dobry

   

  14

  - stopień dostateczny

   

  8

  - stopień dopuszczający

   

  2

  2.

  Inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie   ukończenia gimnazjum

  28

   

  3.

  Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem

  7

   

  4.

  Osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach   sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co   najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie   szkół

  18  (niezależnie od liczby osiągnięć)

   

   

  - uzyskanie w konkursach przedmiotowych organizowanych   przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty lub w konkursach   współorganizowanych przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty tytułu   finalisty

   

  10

   

  - uzyskanie w konkursach tematycznych oraz w innych konkursach   współorganizowanych przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty tytułu   laureata

   

  7

   

  - uzyskania w konkursach tematycznych oraz w innych   konkursach współorganizowanych przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty   tytułu finalisty

   

  5

  4.    Osiągnięcia sportowe co najmniej na szczeblu powiatowym

  4   (niezależnie od liczby osiągnięć)

   

   

  - osiągnięcia na szczeblu   międzynarodowym (miejsca od pierwszego do szóstego w zawodach krajowych lub reprezentowanie   Polski na arenie międzynarodowej)

   

  4

   

  - osiągnięcia na szczeblu krajowym  (miejsca od pierwszego do szóstego w zawodach krajowych lub reprezentowanie   Polski na arenie międzynarodowej)

   

  3

   

  -osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim (miejsca od   pierwszego do szóstego)

   

  2

   

  - osiągnięcia na szczeblu powiatowym (miejsca od   pierwszego do trzeciego)

   

  1

  5. Osiągnięcia   artystyczne w konkursach organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym

  10 (niezależnie od liczby osiągnięć)

   

   

  - osiągnięcia na szczeblu krajowym lub   międzynarodowym (miejsca od pierwszego do szóstego w zawodach krajowych lub reprezentowanie   Polski na arenie międzynarodowej)

   

  10

   

  - osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim (miejsca od   pierwszego do szóstego)

   

  3

   

  - osiągnięcia na szczeblu powiatowym (miejsca od   pierwszego do trzeciego)

   

  2

  6. Osiągnięcia   w aktywności na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu. Wolontariat   rozumiany jako działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia (np.   aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi   itp.) na zasadach określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003 o działalności   pożytku publicznego i wolontariacie. Działalność musi być udokumentowana i   prowadzona przez co najmniej nieprzerwany okres 10 miesięcy

  2

   

 Uwagi do tabeli:

 • Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów

 • Dyrektor Zespołu Szkół we Wroniu ustala (w punkcie 1 tabeli) sposób przeliczania wyników z każdej części egzaminu gimnazjalnego podanego w procentach na punkty według następującej zasady: 1% = 0,2 pkt.

 • Suma składowych punktów za każde z podanych w punktach 1-3 osiągnięć nie może być większa od maksymalnej liczby punktów przydzielanych za dane osiągnięcie.
  W przypadku, gdy suma punktów składowych przekracza maksymalną liczbę punktów do uzyskania za osiągnięcie, kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

 

1. W przypadku, gdy uczeń został zwolniony z egzaminu gimnazjalnego w danej części lub całości egzaminu gimnazjalnego przyznaje się następujące liczby punktów, uzależnione od ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 

Część humanistyczna, zakres wiedzy umiejętności z języka polskiego

Część matematyczno – przyrodnicza, zakres wiedzy i umiejętności z matematyki

Część trzecia, zakres wiedzy i umiejętności z języka obcego:

Ocena na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, geografii i fizyki, języka obcego:

Liczba punktów

 • stopień celujący

20

 • stopień bardzo dobry

18

 • stopień dobry

13

 • stopień dostateczny

8

 • stopień dopuszczający

2

 

Przedmioty wymagane na poszczególne kierunki

 

W procesie rekrutacji do szkół uwzględnia się oceny z zajęć edukacyjnych:

 

Liceum Ogólnokształcące 

Służby Mundurowe

 język obcy, geografia, wychowanie fizyczne

 

Technikum Budownictwa

język obcy, fizyka, matematyka

Technikum Informatyczne

język obcy, informatyka, geografia

Technikum Informatyczne - Informatyka w wojsku

język obcy, informatyka, geografia

Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej 

język obcy, geografia, fizyka 

Technikum Usług Fryzjerskich

język obcy, biologia, chemia

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

język obcy, biologia, chemia

Technikum Ochrony Środowiska

język obcy, biologia, geografia

Technikum Architektury Krajobrazu

język obcy, biologia, geografia

Technikum Rolnicze

język obcy, biologia, geografia

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół we Wroniu

 

Bogusław Gumuła

 

 

Free business joomla templates