Matura z j.angielskiego

Zakres wymagań sprawdzanych n egzaminie maturalnym- informacje z 1.1.1

 Język obcy nowożytny obowiązuje jak przedmiot egzaminacyjny na sprawdzianie w szkole podstawowej, na egzaminie gimnazjalnym i maturalnym. Podczas ostatniego z nich sprawdza się, w jakim stopniu absolwent szkoły ponadgimnazjalnej spełnia wymagania z zakresu języka obcego nowożytnego określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego (podstawa programowa IV.1 i IV.2). Poszczególne zadania w arkuszu egzaminacyjnym mogą też- w myśl zasady kumulatywności przyjętej w podstawie programowe- odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych ( I i II- szkoła podstawowa oraz III- gimnazjum). Podstawa programowa dzieli wymagania na ogólne i szczegółowe. Wymagania ogólne nawiązują do działań językowych składających się na kompetencje komunikacyjną opisaną w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego i określają nadrzędne cele kształcenia językowego. Wymagania szczegółowe rozwijają i dopracowują cele ogólne, m.in. wyznaczają zakres kształconych umiejętności, tematykę zadań oraz możliwe rodzaje tekstów wykorzystywanych w procesie kształcenia językowego.  

Charakterystyka części ustnej – informacje z 1.2.1

Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego trwa około 15 minut. Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, w obecności drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie. Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań i zawiera polecenia w języku polski, do zadań 1. i 3. oraz materiał ikonograficzny
do zadań 2. i 3.

Przebieg egzaminu oraz ogólna charakterystyka poszczególnych zadań
są przedstawione w Tabeli 3.

 

Tabela 3. Część usta egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

 

PRZEBIEG EGZAMINU

CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ

CZAS

TRWANIA

Czynności

organizacyjne

Po wylosowaniu zastawu zdający przystępuje do egzaminu. Nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią

 

 

-------------------

Rozmowa wstępna

Egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami.

 Lista pytań do wyboru zamieszczona jest wyłącznie
w zestawie dla egzaminującego. Celem rozmowy jest umożliwienie zdającemu oswojenia się z sytuacją egzaminacyjną.

 

 

Ok. 2 minuty

Zadanie 1.

Rozmowa

z odgrywaniem, roli

 

 • Zdający ma ok. 30 sekund na zapoznanie się
   z poleceniami
 • Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role. Role przyjmowane przez zdającego odpowiadają doświadczeniom życiowym osoby nastoletniej lub stawiają
  go w sytuacjach, w jakich mógłby się znaleźć
  w przyszłości. W trakcie rozmowy zdający musi odnieść się do czterech  elementów wskazanych w poleceniu i rozwinąć swoją wypowiedź w zadowalającym stopniu. Istotne jest również, aby zdający w sposób właściwy reagował na wypowiedzi egzaminującego.

Maks. 4 minuty (wliczając czas na zapoznanie się z treścią zadania)

 

 

 

Zadanie 2.

Opis ilustracji

I odpowiedzi na

Trzy pytania

Zdający:

 • opisuje ilustracje zamieszczoną w wylosowanym zestawie. W opisie ilustracji zdający powinien określić miejsce, osoby oraz wykonywane przez nie czynności.
 • Odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego. Pytania są związane z tematyką ilustracji i zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. W swoich odpowiedziach zdający nie powinien ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi.

Maks. 3 minuty

Zadanie 3.

Wypowiedź na podstawie

Materiału

Stypulującego i odpowiedzi na dwa pytania

 • Zdający ma czas ok. 1 minuty na zapoznanie się z poleceniem i materiałem stymulującym.
 • Zdający:

 

  - wybiera element z materiału stymulującego, który – jego zdaniem - najlepiej spełnia warunki wskazane w poleceniu,  i uzasadnia swoja decyzję

 

- wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe elementy

 

-odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego. Pytania są związane z tematyką materiału stymulującego i zamieszczone
są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego.

 
W swoich wypowiedziach zdający nie powinien ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi.

  

Maks.5  minut
(wliczając czas na zapoznanie się z treścią zadania)

 

 

Wypowiedź pisemna – informacje 1.3.4

 

 

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

RODZAJE I TEMATYKA TEKSTÓW; WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Określone w podstawie programowej IV.1.P:1.1) -1.15); 5.1);7.1) – 7.10);.8.3);.12

Określone w podstawie programowej

 • IV.1.P:1.1) – 1.15);5.1)-
  5.13);.7.1) –7.10);.8.3);.12
 • IV.1.R:1.1) – 1.15);.5.1),
  5.2);.7.1)- 7.6);8.2),8.3;12

LICZBA WYPOWIEDZI

1

1

FORMA WYPOWIEDZI

tekst użytkowy (np. list w formie tradycyjnej albo elektronicznej [e-mail], wiadomość umieszczana na blogu lub forum internetowym)
z elementami np. opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawienia zalet i wad różnych rozwiązań
i poglądów

Tekst argumentacyjny ( list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji (por, sekcja 1.3.5.)

CHARAKTERYSTYKA
ZADANIA

Jedno zadanie (bez możliwości wyboru); polecenie w języku polskim; w treści zadania podane są cztery elementy, które zdający powinien rozwiązać w wypowiedzi

Jedno zadanie: dwa tematy w języku polskim, zdający wybiera jeden  z nich i tworzy tekst; każdy temat zawiera dwa elementy, które zdający powinien omówić
w wypowiedzi

DŁUGOŚĆ ZADANIA

80-130 SŁÓW

200-250 SŁÓW

PUNKTACJA

Wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora zgodnie z następującymi kryteriami:

 • Treść: od 0 do 4 punktów
 • Spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 punktów
 • Zakres środków językowych: od 0 do 2 punktów
 • Poprawność środków językowych: 0do 2 punktów

 

Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych są zamieszczone poniżej wraz z krótkim komentarzem (sekcja 1.3.6.).

Wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora zgodnie z następującymi kryteriami:

 • Zgodność z poleceniami:
  od 0 do 5 punktów
 • Spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 punktów
 • Zakres środków językowych: od 0 do 3 punktów
 • Poprawności środków językowych: od 0 do 3 punktów

 

Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych są zamieszczone poniżej wraz z krótkim komentarzem (sekcja 1.3.7.).

UDZIAŁ W WYNIKU

SUMARYCZNYM

20%

26%


Formy wypowiedzi pisemnych na poziomie rozszerzonym – informacje 1.3.5

ROZPRAWKA to wypowiedź, w której zdający rozważa zagadnienie podane w poleceniu, przedstawiając argumenty, wspierając je dodatkowymi wyjaśnieniami oraz/ lub przykładami. Autor rozprawki może wyrazić aprobatę lub dezaprobatę wobec rozważanego zagadnienia, może również przedstawić argumenty za i przeciw, odpowiednio sygnalizując przyjęty schemat w tezie, wspartej adekwatnymi argumentami i właściwym zakończeniem.

Dobrze napisana rozprawka:

 • Omawia zagadnienie w sposób przejrzysty i logiczny; wszystkie jej części (wstęp, rozwiniecie, zakończenie) są podporządkowane jednej myśli głównej
 • zawiera jasno sformułowaną tezę, odpowiednią do formy (rozprawka za i przeciw lub rozprawka przedstawiająca opinię)
 • charakteryzuje się stylem formalnym

 

W ARTYKULE PUBLICYSTYCZNYM zdający wyraża swoje stanowisko wobec problemu/ zjawiska społecznego wskazanego w poleceniu. Celem artykułu jest rzeczowe przedstawienie omawianej kwestii. Artykuł może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji, komentarza odautorskiego, ocenę faktów, elementy opinii oraz może także podejmować próbę kształtowania opinii czytelników.

Dobrze napisany artykuł:

 • ma tytuł przyciągający uwagę czytelnika
 • zawiera wstęp, w którym autor stara się zachęcić czytelnika
  do przeczytania tekstu, np. przywołując fakt lub anegdotę, sygnalizując temat artykułu w formie pytania, używając barwnego języka.
 • Może zawierać pytania zachęcające czytelnika do dalszych rozważań na temat poruszany w tekście.

 

LIST FORMALNY jest napisany w odpowiedzi na sytuację określoną
w zadaniu egzaminacyjnym. Może to być np. list czytelnika do gazety/ czasopism lub list mieszkańca do władz miasta. List może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji itp.

Dobrze napisany list formalny:

 • Zawiera we wstępie określenie celu, w jakim został napisany
 • Omawia dane zagadnienie w sposób przejrzysty i logiczny
 • Zawiera elementy typowe dla formy : odpowiedni zwrot rozpoczynający
  i kończący, akapity itp.

 

 

Free business joomla templates